کتاب


ماجراهای سامی سویل – کتاب رنگ آمیزی کودک – ارسالی از سرکار خانم مهندس فاطمه احمدی

طرح ارسالی با عنوان کتابچه رنگ آمیزی ماجراهای سامی سویل بر گرفته از “اصول حفاظت خاک در برابر فرسایش”  از کتاب “حفاظت آب و خاک آمریکا” و اثر هنری آقایان ارنست ویتاکر و ساندرا پوردو، اعضای انجمن علوم خاک دانشگاه آمریکا، می باشد. طرح یاد شده در شانزده صفحه و برای کودکان تدوین شده است. آگاهی کودکان از اهمیت حفظ منابع طبیعی به عنوان مصرف کنندگان این منابع در نسل های آینده امری اجتناب ناپذیر است و اثر ارسالی گامی در جهت رسیدن به این امر مهم می باشد. استفاده از طرح های ساده و قابل فهم و به کار گیری اصول روانشناختی در فرآیند قابل درک کردن مباحث علمی برای کودکان از جمله ویژگی های این اثر می باشد.

FullScreen Mode