نقاشی و کاریکاتور


 اتاق فکر – ارسالی از جناب آقای مهندس عباسی


آینده زمین – اثر نقاشی – سرکار خانم مهندس محبوبه صفری

این اثر کره زمین را در حال بلعیده شدن توسط “آلاینده ها” به تصویر می کشد. “پرنده” نمادی از نابودی جانوران کره زمین و “سفینه” فرار انسان ها از کره زمین به کرات دیگر، برای پیدا کردن بستر بهتری برای زندگی، را به نمایش گذاشته است. فرد نشان داده شده در مرکز نقاشی بیان کننده محصور ماندن بسیاری از تحقیقات علمی انجام شده، تنها در چهارچوب کتابخانه و دانشگاه ها ست. “چشم” نگرانی نگارنده برای آینده و آیندگان کره زمین را نشان میدهد…


حرکت آب در خاک – اثر رنگ روغن – جناب آقای مهندس محمدرضا شریفی


گردباد در خاک – اثر رنگ روغن – جناب آقای مهندس محمد رضا شریفی