مهلت ارسال آثار

بنا بر تصمیم گیری کمیته هنری فرهنگی پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران، آخرین مهلت ارسال آثار هنری به این بخش، ۹ مرداد ماه ۱۳۹۶ می باشد. بنابراین خواهشمند است به منظور داوری به موقع  و انتخاب آثار برتر، آثار خود را تا قبل از تاریخ مذکور به آدرس ایمیل بخش هنری ارسال نمایید.

بازگشت                    ۱۳۹۶/۳/۳۱